معرفی صنایع دستی زنجان

زنجان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران به شمار می رود که در مورد سابقه تاریخی این شهر بزرگ نقل و قول ه...